คณะผู้บริหาร
                            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 

นายสมพร  มีแสงแก้ว
อาจารย์ ระดับ 8

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
และ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

นางสาวพัชรี  หล้าแหล่ง
รองผู้อำนวยการฝายบริหาร ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา

อาจารย์ชลดรงค์   ทองสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.บุญศิลป์   จิตตะประพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
นายประสาทพร    กออวยชัย
วท.ม. พืชศาสตร์ (ปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานกรรมการ
 
นายจิระศักดิ์   วิชาสวัสดิ์
วท.ม. (เกษตรศาสตร์ - พืชสวน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองประธานกรรมการ
นางปิยนุช  จันทรัมพร
วท.ม. พืชศาสตร์ (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรรมการ

นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ

นางสาวปณิดา   กันถาด
วท.ม. (พืชสวน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการและเลขานุการ
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง
นายวีรชัย   เพชรสุทธิ์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประธานกรรมการ
 
นางสาวกมลวรรณ  ศุภวิญญู
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองประธานกรรมการ
นายยุทธนา   สว่างอารมย์
วท.ม.(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ

นางสาววิชชุดา   เอื้ออารี
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการ

นางสาวนาตาลี อาร์ ใจเย็น
วท.ม. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาตร์
ว่าที่ร้อยตรีชุมพล   แก้วสม
รป.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประธานกรรมการ
 

นางสาวสิริจิต วงศ์จารุพรรณ
MS. Management Texas A&M University-Commerce
รองประธานกรรมการ

ว่าที่้ร้อยตรีอนิรุต   หนูปลอด
รป.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการ

นายเชษฐ์   ใจเพชร
รป.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการ

นางสาวภาวิดา    รังษี
ร.ม. (การเมืองและการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการและเลขานุการ
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
นางสาววีรภรณ์   โตคีรี
วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก อุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประธานกรรมการ
 

นายชลดรงค์   ทองสง
ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองประธานกรรมการ

นางสาวเบญจมาศ  ณ ทองแก้ว
วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ

นายนรา   พงษ์พานิช
สถ.ม.(การออกแบบชุมชนเมือง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

นายอำนาจ   รักษาพล
วท.ม.(อุทยานและนันทนาการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการและเลขานุการ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
นางสาวพัชรี   หล้าแหล่ง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประธานกรรมการ
 

นางสาวฉันทวรรณ   เอ้งฉ้วน
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รองประธานกรรมการ

นางสาวฐิติมา   ศรีพร
M.M. (Master of Management) Cambridge Colledge
กรรมการ

นางสาวฉัตรนลิน  แก้วสม
บธ.ม.(การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรรมการ

นางสาวศุทธิกานต์  คงคล้าย
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการและเลขานุการ
 บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ดร.บุญศิลป์   จิตตะประพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7
Ph.D.( Rural Development ) Central LuZon State University

นางสาวชรินทร   ศรีวิฑูรย์
ตำแหน่ง อาจารย์
ศศ.ม. (บริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก BusinessAdmissitration ,National Chiaya University

นางสาวณัชพัฒน์  สุขใส
ตำแหน่ง อาจารย์
วท.ม. (วิทยาศาตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก Aquaculture , Central LuZon State University
นายติณณ์นกฤต   พลไทย
ตำแหน่ง นักวิชาการประมง
ปท.ส. (การประมง) วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
นายชัยวิชิต   เพชรศิลา
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
ทษ.บ. (พืชไร่) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท พืชศาสตร์ (ไม้ผล) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ว่าที่ ร.ต. ขจรรักษ์    พู่พัฒนศิลป์
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
วท.บ. (สัตวศาสตร์ - สัตว์ปีก) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายบุญโรช   ศรีละพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
วท.บ. (พืชศาสตร์ - พืชผัก) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาวภัทร์ธนกัลย์    ศาลิรัศ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 2
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายทวิช   เตี่ยไพบูลย์
ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท การจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายบำรุงพงษ์   พงษ์พานิช
ตำแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
วศ.บ. (วิศวกรรมอาหาร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
นายแวดีมัน   แวแด
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
วท.บ. (เกษตรป่าไม้) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาวณิชาพล  แก้วชฎา
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
นายชัยรัตน์   ศรีลาวรรณ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
นายสานิตย์   แป้นเหลือ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาวจิรภรณ์   ใจอ่อน
ตำแหน่ง นักเอกสารสนเทศ
ศษ.บ. (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ แขนงการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
นางสาวตรีชฏา  สุวรรณโน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
นายสุวินัย  เลาวิลาส
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 2
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกและการจัดการกีฬา) สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นางสาวศิริมาศ   เจี้ยมกลิ่น
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นางสาวจารุณีย์   กรดสุวรรณ
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวเสาวลักษณ์   รัตนิพนธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางพรลภัส   พงษ์พานิช
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
นางสาวเยาวลักษณ์   นาวงษ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิน
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
นายวันชัย   ล่องอำไพ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาววันเพ็ญ   รัตนรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป - บัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นางสาวฐิตาภรณ์   ปิโม
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นางปัณฑรีย์    พิมพ์แน่น
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาวศศิญาดา   มงคลคลี
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยพายัพ
นางสาวชไมพร   ตรีประลำ
ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 2
บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นางสาวพิไลวรรณ   พู่พัฒนศิลป์
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายสมชาย ไชยจิตต์
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพะตงประธานคีรีรัตน์
นายวีระชัย  สุทธานี
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกล
มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอหลังสวน
  นายอดิศักดิ์ หนูดำ
ตำแหน่ง ช่างเทคนิค
ปวส.(ช่างไฟฟ้า) โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม